انجام ممیزی خارجی سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه هشتم

31 مرداد 1400

در راستای اقدامات مربوط به پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهای ISO 50001:2018   و   ISO 50006:2014 در نه (9) پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی و پس از استقرار سیستم مدیریت انرژی توسط تیم پروژه، سیستم استقرار یافته توسط تیم ممیزی خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و آمادگی پالایشگاه برای دریافت گواهینامه مورد تأیید قرار گرفت.

این ممیزی به دلیلی شرایط ناشی از ویروس کرونا، به صورت مجازی و در تاریخ یکشنبه 31 مرداد سالجاری انجام گرفت.

لازم به ذکر است، پیش از این و در قالب همین پروژه، سیستم مدیریت انرژی در پنج پالایشگاه موفق به دریافت گواهینامه شدند و با توجه به تکمیل فرایند استقرار سیستم در سه پالایشگاه باقیمانده، ممیزی خارجی، طبق برنامه، به زودی در این سه پالایشگاه انجام خواهد شد.