برگزاری جلسه توجیهی استقرار سیستم مدیریت انرژی

29 بهمن 1399

در راستای پروژه استقرار و به روزآوری سیستم مدیریت انرژی در نه پالایشگاه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، جلسه توجیهی در محل پالایشگاه‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم و با حضور اعضای کمیته‌های راهبری و اجرایی انرژی هریک از پالایشگاه‌ها، برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه، ارایه توضیحات در خصوص الزامات استاندارد و تشریح وظایف و مسئولیتهای هر واحد، در چارچوب الزامات سیستم مدیریت انرژی، بود. این جلسات در تاریخ‌های زیر برگزار شده است:

پالایشگاه ششم چهارشنبه 8 بهمن 1399

پالایشگاه هفتم سه شنبه 14 بهمن 1399

پالایشگاه هشتم سه‌شنبه 7 بهمن 1399

پالایشگاه نهم سه شنبه 21 بهمن 1399

لازم به ذکر است، به روزآوری سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های اول تا پنجم، در چارچوب همین پروژه، انجام شده است.