ابلاغ قرارداد استقرار سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی

15 خرداد 1399

قرارداد خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی، مبتنی بر استانداردهای ISO 50001:2018 و ISO 50006:2014 ، در هشت پالایشگاه شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ابلاغ شد.

این پروژه در شش فاز تعریف و در مدت ۱8 ماه اجرا خواهد شد.

به روزآوری سیستم مدیریت انرژی موجود در پالایشگاه‌های اول تا پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های ششم، هفتم و نهم این مجتمع از اهداف اصلی این پروژه می‌باشد.

انتخاب شاخص‌های عملکرد انرژی مناسب، ایجاد خطوط مبنای انرژی متناسب با شرایط هر پالایشگاه، تعریف چارچوب پایش با استفاده از شاخص‌های عملکرد انرژی و تدوین یک طرح اندازه‌گیری جامع، از دیگر اهداف این پروژه است.